Gedragscode voor medewerkers en bestuursleden van Stichting IT4Kids

Deze gedragscode richt zich op een ieder die binnen de organisatie van Stichting IT4Kids werkzaam is, dus zowel op personeel en ingehuurd personeel als op bestuursleden. 

Inleiding

IT4Kids is een jonge organisatie, die in de korte periode van haar bestaan snel is gegroeid. In dit kader dient de kwaliteit van de organisatie qua opzet, inrichting en werking ook mee te groeien. In dit kader is het ook van belang dat op het gebied van integriteit een aantal zaken wordt geformaliseerd en vastgelegd in codes en reglementen.

 

In dit kader is het van belang om te weten, dat de stichting de SBF-code Goed Bestuur toepast en de CBF-erkenning wil verkrijgen. Ook deze schrijven voor dat een gedragscode opgesteld dient te worden. Ondanks dat de stichting per 2020 slechts 2 vaste medewerkers heeft, een beperkt aantal medewerkers inhuurt en een onbezoldigd bestuur heeft, is het toch goed om een aantal waarden vast te leggen. 

 

In deze code gaan wij in op de volgende zaken:

 

 1. Belanghebbenden

 2. Kernwaarden van de stichting

 3. Uitwerking in de dagelijkse praktijk

 4. Tot slot

 

1.     Belanghebbenden

Zoals al in de inleiding is vermeld, is deze code opgesteld voor medewerkers met een vast dienstverband met de stichting, ingehuurd personeel en bestuursleden van de stichting. Ook zal de Stichting naar het integriteitsbeleid vragen van haar vaste benificianten, giften aan overige goede doelen en partners.

 

2.     Kernwaarden van de Stichting

De Stichting heeft als uitgangspunt haar werkzaamheden uit te voeren aan de hand van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden zijn:

 

Ontwikkeling, Bewustwording, Gezamenlijkheid, Duurzaamheid, Positief, Verbindend en Innovatief.

 

3.  Uitwerking in de dagelijkse praktijk

De in de vorige paragraaf opgenomen kernwaarden zijn leidend voor de medewerkers en bestuursleden bij alles wat zij voor de organisatie doen in het kader van hun taak en verantwoordelijkheid. Zij stralen dit ook uit in de contacten met andere belanghebbenden.

 

De toepassing en naleving van de code betekent dat alle medewerkers en bestuursleden erop mogen vertrouwen, dat zij met respect worden tegemoet getreden en behandeld en dat zij dit ook zullen doen in al hun contacten en relaties met andere belanghebbenden bij de organisatie. Zij worden daarbij niet geconfronteerd met onwenselijk gedrag en zullen zij ook afzien van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt in deze verstaan:

 

 1. Fraude: het onrechtmatig onttrekken van waarden aan de stichting. Dat kan door diefstal, door zaken op papier anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn (valsheid in geschrifte) om daarmee financieel voordeel te behalen, door oplichting etc.

 2. Discriminatie: het ongelijk behandelen of achterstellen van een persoon of groep van personen vanwege hun ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging, waardoor deze personen beledigd worden.

 3. Intimidatie en agressie: het bedreigen, vernederen of aanvallen van personen, pesten en treiteren, dan wel psychisch of fysiek lastigvallen.

 4. Seksueel ongewenst gedrag: het ongewenst toenadering zoeken tot personen in de vorm van fysiek of verbaal ontoelaatbaar gedrag, het doen van ongewenste verzoeken tot seksuele handelingen of andere intimiteiten, alsmede het sturen van seksueel getinte berichten en/of afbeeldingen via computer, social media en telefoon.

 5. Omkoping: het verlenen of verkrijgen van ongeoorloofde diensten of andere gunsten in ruil voor andere diensten of geld.

 6. Belangenverstrengeling: het zodanig dienen van meerdere belangen, die invloed op elkaar kunnen hebben, waardoor de integriteit van de persoon ten aanzien van een of meerdere belangen in het geding dreigt tekomen.

 7. Vertrouwelijkheid: het oneigenlijk gebruik maken van of het bewust lekken van vertrouwelijke informatie.

 

Bij dit al moet een medewerker of bestuurslid erop kunnen vertrouwen, dat

 

 • Alle andere medewerkers en bestuursleden deze waarden hanteren bij de uitvoering van hun dagelijksewerkzaamheden;

 • Zij waardering ontvangen voor de naleving van deze waarden en de uitvoering van hun taken;

 • Bij overtredingen daadkrachtig en adequaat worden opgetreden jegens de overtreder en dat sancties worden opgelegd;

 • De medewerkers zich hierdoor te allen tijde veilig voelt in haar of zijn werkomgeving.

 

 

4.     Tot slot

IT4Kids heeft de overtuiging dat door de naleving van deze code het imago en de reputatie van de stichting positief zullen worden beïnvloed en daarmee indirect ook de sectoren / partners, waarin zij werkzaam is/ mee samenwerkt. Zij voelt zich daarmee ook medeverantwoordelijk voor de reputatie van de Goede-doelen-sector en de participatie van kinderen in sport die dat niet kunnen door financiële of fysieke beperkingen.

 

Overtredingen van de code dienen te worden gemeld bij de directeur van de Stichting of bij de voorzitter van het bestuur.

 

Noordwijk, 2020

Het bestuur

IT4KIDS
Site links

Doneer jouw gebruikte hardware en geef kinderen een duurzame sportkans.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Ontvang onze nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen.
Meld je hier aan.

Contact

E-mail: info@it4kids.com

Telefoonnummer: 085 - 4821002

 • Facebook
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Instagram Icon

Postadres:
Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

Bezoekadres:

Javaweg 2 

2202 BA Noordwijk

IBAN: NL54RABO0342684272

SWIFT/BIC: RABONL2U

ANBI 

RSIN: 851564860

KvK: 55099246