Directie en medewerkers

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur van de stichting, Colette Zee. De directeur is vanaf oktober 2019 in loondienst. De beloning van mevrouw Zee vindt plaats op basis van de Regeling beloning directeuren van goede doelen, zoals opgesteld door de branchevereniging Goede Doelen Nederland. In deze normering wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. Ieder jaar wordt het functioneren van de directeur beoordeeld door het bestuur.

Vincent van Voorden is projectmanager. Mevrouw Zee en de heer Van Voorden staan op de loonlijst en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en activiteiten van de stichting, evenals de uitvoering van bestuursbesluiten. Een communicatieadviseur is werkzaam voor de stichting op freelancebasis. Daarnaast zijn de salesactiviteiten de laatste 3 maanden uitbesteed aan een callcenter. Dit zal bij succes in 2021 worden hervat. Gezien de onzekere situatie waarin we ons nu bevinden, zal er geen extra personeel worden aangenomen en worden de nodige werkzaamheden uitbesteed aan externen. Mochten de inkomsten en de daarmee gepaard gaande workload te veel worden voor de huidige werknemers, dan zal 1 extra fte worden aangetrokken.

  

Vrijwilligers

Naast het vrijwillige team bestuurders en raad van adviesleden is er een tweetal vrijwilligers dat IT4Kids helpt met de organisatie van netwerkevenementen en het connecten van partijen die hardware willen doneren. De vrijwilligers werken onbezoldigd en declareren slechts hun onkosten, indien deze worden gemaakt.

 

Integriteit 

De gedragscode integriteit is met het team opgesteld en wordt nageleefd. Er zijn 2 medewerkers en één freelancer werkzaam bij IT4Kids. In de toekomst is het streven om kernwaarden met elkaar op te definiëren die bepalend zijn voor de realisatie van de werkzaamheden. Met de groei zal te zijner tijd ook een hr-handboek worden opgesteld, waarin de functieprofielen van Stichting IT4Kids staan beschreven. 

Kwaliteit

De kwaliteitsspeerpunten voor de komende 2 jaar zijn

fondsenwerving en bedrijfsvoering, met name de inrichting van de organisatie met het eventueel aantrekken van personeel, als de organisatie substantieel groeit. Wij zullen de processen formeel vastleggen, hetgeen reëel is, rekening houdend met de richtlijnen die de brancheorganisaties stellen.

 

Colette Zee 

Directeur

Vincent van Voorden

Projectmanager

Lara Kool

Ambassadeur

Marlissa van der Kamp

Marketeer