Organisatie

Rechtsvorm
De rechtsvorm van IT4Kids is een stichting. De statutaire naam van de stichting luidt: ‘stichting IT4Kids’. IT4Kids is gevestigd in Noordwijk (oprichting Leiden). Stichting IT4Kids is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 55099246.

Doelstelling

De stichting het als statutaire doelstelling:

 1. a. het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, met een voorkeur voor dusdanige instellingen gericht op kind en sport;
  b. het stimuleren van deelname van kinderen aan sport, hetzij kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben zicht te ontwikkelen, het een kwetsbare doelgroep;
  c. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en
  d. al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a. het innemen en afvoeren van (gebruikte) IT-apparatuur, op duurzame en verantwoorde wijze, waarbij de waarde van deze apparatuur door de stichting wordt aangewend ten behoeve van een door de klant of stichting gekozen instelling, zoals hiervoor omschreven onder lid 1 van dit artikel;
  b. het organiseren van acties en evenementen ten behoeve van de door de stichting gesteunde instellingen;
  c. het verzorgen van begeleiding, training en ondersteuning van de in lid 1 onder b bedoelde kinderen en sport;
  d. voorlichting en bewustmaking ten aanzien van bovengenoemde punten.

ANBI
IT4Kids is een onafhankelijke fondsen wervende goededoelenorganisatie. Zij heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor donaties, giften, schenkingen onder een gunstig fiscaal regime vallen. Daarnaast is IT4Kids aspirant-lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

CBF keurmerk
Begin 2021 zal Stichting IT4Kids de aanvraag voor CBF-keurmerk indienen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2020 en worden half 2021 afgerond.

Risico’s en onzekerheden

1. Risico’s op terugloop inkomsten
De inkomsten zijn in deze groeifase van de stichting nog enorm afhankelijk van het jaarlijkse gala. Tijdens COVID-19 was al snel duidelijk dat het gala, maar ook een alternatief fundraisingprogramma, door de sluiting van de horeca niet haalbaar was. Door het missen van deze inkomstenstroom, moet de stichting aanspraak maken op de continuïteitsreserve. 

In het meerjarenbeleidsplan is er aandacht om inkomsten uit meerdere bronnen en kleine events te halen, met een focus op hardwaredonaties (goederendonaties, fundraisingevent, netwerk van goede doelen en Friends of IT4Kids via een veilingkavel). 

2. Reputatie- of imagoschade
IT4Kids probeert reputatie- of imagoschade zoveel mogelijk te voorkomen door integer te handelen (gedragscode integriteit voor medewerkers en bestuur opgesteld), transparant te zijn en door meerdere tenders uit te schrijven bij hardwaredonaties en events).

3. Veranderde wet- en regelgeving
Voor een kleine organisatie is veranderende wet- en regelgeving moeilijk bij te houden. Daarom schakelt IT4Kids deskundigen in en heeft zij zich aangesloten bij Goede Doelen Nederland als aspirant‑lid.

Beveiliging en informatie
Gedurende 2020 is een start gemaakt met het CRM‑systeem. Stichting IT4Kids maakt gebruik van Microsoft Dynamics 365 sales professional en maakt hierbij gebruik van een charitylicentie. 

Gegevensbescherming
Gegevens zijn beveiligd via de Microsoftdatacenters en IT4Kids maakt gebruik van Microsoft Dynamics 365 applicaties die slimme functionaliteiten bevat. In de Dynamics 365 kan data gemakkelijk gevonden worden, worden beschermd en beheerd. Ook kunnen er  zo nodig rapportages worden opgesteld om aan te tonen dat de stichting voldoet aan de AVG.

Beheer
De software(licenties) zijn geleverd door Henson Solutions Germany en geïmplementeerd en onderhouden door Xbitz.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR), gaat over het beschermen en respecteren van onze privacyrechten.

De AVG geeft personen (of betrokkenen) bepaalde rechten die verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals recht op het corrigeren van onjuiste data, het verwijderen van data of het beperken van de verwerking ervan.​

Recht op vergetelheid
Een donateur c.q. relatie van stichting IT4Kids kan op basis van het ‘recht op vergetelheid’ een verzoek bij ons indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en kan eventueel om aanpassing c.q. verwijdering vragen. Wij verwerken dit verzoek binnen 48 uur na indiening.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Van de nieuwe donateurs c.q. relaties van Stichting IT4Kids, verwerken wij persoonsgegevens van de desbetreffende contactpersoon in de organisatie in ons CRM‑systeem. Dit zijn in ieder geval contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, socialemediaaccounts en functie. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van de relatie tussen IT4Kids en de donateur c.q. relatie kan het ook gaan om aanvullende gegevens zoals standaardisering en afschrijvingstermijn.

Indien een donateur een opdracht/donatie aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die wij verrichten. Naast de contactgegevens gaat het in dit geval om het bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Als de stichting via de website wordt benaderd, verwerken wij alleen naam, telefoonnummer en de vraag die ons is gesteld.

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als de website wordt bezocht. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP‑adres van de bezoeker opgeslagen.

De gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht.