Samenstelling bestuur

Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken van IT4Kids. Het bestuur benoemt de directeur, stelt een directiereglement op en stelt een financiële auditcommissie in. Daarnaast controleert het bestuur de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan. Het bestuur staat de directeur met raad terzijde.

Het bestuur bestaat uit ten minste 4 leden voor een termijn van maximaal 3 jaar. Bestuursleden kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden. De founder, Jordy Kool, is oneindig benoembaar. Te allen tijde zal het bestuur uit 3 leden bestaan. 

Om zoveel geld ten goede te laten komen aan doelstellingen van IT4Kids, zijn bestuursleden niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun bestuur inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Slechts voorgeschoten uitgaven mogen gedeclareerd worden bij de stichting. Op dit moment is er een vacature voor een 5e algemeen bestuurslid voor meerderheidsstemmen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • Jordy Kool, Voorzitter – oneindig hernoembaar
  (Chairman, Non Executive boardmember, RvT lid van diverse bedrijven)

 • Aat van de Polder, Fundraiser – in functie per  1 jan 2019 
  (Director Category & Vendor Management – Flex-IT)

 • Martijn van Rijn, Secretaris – in functie per 22 juli 2016 (2e termijn)  
  (Manager Operations Office – Flex-IT)

 • Annelotte van Berkel, Penningmeester – in functie per 9 april 2019  
  (PA Iron Asset Management)

7
Jordy Kool
profielen-3
Aat van de Polder
Martijn van Rijn
Martijn van Rijn
Annelotte van Berkel
Annelotte van Berkel