Terugblik en toekomst

Terugblik
Ten tijde van het opmaken van het jaarverslag 2019 is het coronavirus uitgebroken. Dit heeft van maart 2020 tot en met eind 2020 de wereld in zijn greep gehouden. De crisis en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor economische onzekerheid en hebben de stichting geraakt door een (alternatief) fundraisingevent onmogelijk te maken. Ook hebben enkele goede doelen hun events niet kunnen laten plaatsvinden, waardoor de doelbesteding voor hen niet heeft doorgezet. De opgestelde verwachtingen waren:

1. druk op de donaties van IT-hardware vanuit het bedrijfsleven;
2. onzekerheid over het kunnen organiseren van een gala in 2020;
3. mogelijke daling van overige inkomsten.

Ad 1: bij de uitbraak van de crisis gingen veel bedrijven op slot en stagneerden de hardware‑inkomsten. Door de coronacampagnes die IT4Kids lanceerde (Doneereenleerkans.nl & Steunjouwsportclub.nl) bleef IT4Kids op de radar en zijn daar mooie hardwaredonaties uit voortgekomen. De gestelde doelstelling van verdubbeling van hardware‑inkomsten hebben wij kunnen waarmaken en daar zijn wij ontzettend trots op,

Ad 2: helaas kon ook ons alternatieve fundraisingevent dat gepland stond op 31 oktober 2020, niet plaatsvinden. Hoe veilig en bijzonder dit concept ook leek, het kon door de sluiting van de horeca niet doorgaan. 
De stichting zit nog in de ontwikkelingsfase en is in grote mate afhankelijk van deze inkomsten. Het mooie is dat het merendeel van de privatediningroomkopers de factuur heeft betaald en aanwezig is op de nieuwe datum. Dit is gunstig voor de cashflow van de stichting, want er waren al wel wat kosten gemaakt. Binnen 6-8 weken kunnen we het bijzondere evenement weer optuigen en dat zal zeker z.s.m. plaatsvinden.

Ad 3: er heeft inderdaad een daling van de overige inkomsten plaatsgevonden. Acties van bijvoorbeeld hoge scholen hebben door sluiting of overwegend onlinelessen niet plaatsgevonden. Doordat er geen netwerkevents vanuit IT4Kids georganiseerd konden worden, is het Friends of IT4Kidsprogramma niet verkocht. 

Terugblik: doelstellingen 2020
Ondanks de onzekerheid heeft IT4Kids een mooi jaar doorgemaakt. De beoogde professionaliseringsslag en groei met focus op impact is voortgezet en de doelstellingen zijn nagenoeg allemaal behaald. 

Onderstaand een opsomming van de doelstellingen en resultaat:

1. Samenwerking van 7 tot 9 vaste goede doelen met projecten die kinderen een duurzame (sport)kans geven (niet een vluchtige sportbeleving). 
IT4Kids heeft in 2020 meer ingezet op duurzame sportkansen en heeft naast de bestaande 4 partnerships, 5 mooie partnerships toegevoegd met de Mentelity Foundation, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Giovanni van Bronckhorst Foundation, NEC Maatschappelijk en de Sven Kramer Academy. In 2020 komt dit totaal op een totaal van 9 partners.

2. Binden aan en verdiepen van samenwerkingen met goede doelen en het netwerk. Goederendonaties uit het netwerk van goede doelen moeten minimaal 20.000 euro opleveren. Dit bedrag vloeit terug naar de projecten met een 70-30%‑verdeling: 70% goede doel, 30% verwerking en opbouw reserves van IT4Kids.
De innovatieve manier van fondsenwerving door hardware‑inzameling werpt haar vruchten af. IT4Kids helpt de goede doelen met het maken van proposities, toolkits en trekt gezamenlijk op in communicatie door oproepen te doen. In totaal is dit streefbedrag aan hardware via de goede doelen ruim binnengekomen!

3. IT4Kids zorgt jaarlijks voor een nieuw project dat een nieuwe stroom aan hardwaredonaties oplevert en in 2020 een programma voor een vaste donatiestroom (Friends for IT4Kids), inclusief een netwerkevent. Opbrengst: 50.000 euro voor jaar 1.
Deze doelstelling heeft IT4Kids niet gehaald. De reden is dat het netwerk van IT4Kids niet live bijeen is gekomen en het niet op deze manier heeft kunnen verkopen. Deze doelstelling wordt doorgeschoven naar 2021.

4. Verdubbeling hardwaredonaties ten opzichte van 2019 naar 290.000 euro
Met trots kunnen wij melden dat deze doelstelling ruim is behaald. 

5. Bedienen van bedrijven die kleinere hardwaredonaties willen doen met een passende verwerkingspartner.
Door de COVID-campagne: Doneereenleerkans.nl heeft IT4Kids de La Rey trading bereid gevonden om de verwerking te gaan doen en is het proces van kleinere aantallen in een stroomversnelling gekomen. Daarnaast onderscheidt IT4Kids zich door niet aan cherrypicking te doen, maar bij de ophaal van een hardwarebadge alles mee te nemen (dus ook de minder waardevolle items) en netjes af te voeren. Hiermee wordt de donateur ook daadwerkelijk ontzorgd.

6. Focus op impact in communicatie en free publicity. Minimaal 2 landelijke campagnes en 2 x landelijk freepublicityartikel.
De stichting heeft daadwerkelijk keuzes gemaakt in de keuze voor projecten en de keuze voor 2 COVID-campagnes. De ambassadeurs zorgen met hun socialmediakanalen voor impact. Daarnaast heeft Monique Velzeboer IT4Kids uitvoerig benoemd in een artikel in het magazine Helden en heeft Sven Kramer Academy de samenwerking in de landelijke dagbladen benoemd. Door het winnen van de mediacampagne ter waarde van 150.000 euro heeft Steunjouwsportclub en IT4Kids veel bereik gehad. De communicatiekanalen van diverse sportbonden en het NOC*NSF hebben dit initiatief omarmd. Daarnaast heeft het populaire platform Tweakers de campagne Doneereenleerkans.nl gepromoot en is IT4Kids twee wedstrijden het goede doel geweest van Creators FC, een voetbalwedstrijd van YouTubers. Dit heeft de nodige publiciteit met zich meegebracht. Eind 2021 wordt nog meegewerkt aan een podcast met veel bereik en een mooi interview in een vakblad met founder Jordy Kool en Humberto Tan. 
Radio en/of tv heeft IT4Kids niet behaald. (voor meer informatie, zie blok communicatie van dit jaarverslag)

7. Uitbreiden van ambassadeursteam met Impact. Minimaal 3 nieuwe ambassadeurs toevoegen inclusief lancering.  
In 2020 heeft IT4Kids 4 nieuwe ambassadeurs mogen verwelkomen: Rutger Schipper (freerunner), Barbara de Loor (wereldkampioene schaatsen), Marijn Veen (hockey international) en Monique Velzeboer (Olympisch Kampioen shorttrack).

8. Uitbreiding rva-netwerk met minimaal 2 leden.
IT4Kids heeft 2 nieuwe rva‑leden mogen verwelkomen: Marjolijn Meijer (CEO Urban Gym Group) en Jeroen van der Toorn (entrepeneur).

9. Opstart CRM‑systeem en opzet salesplan. Doelstelling: minimaal 200 goederendonaties (ten opzichte van 100 goederentransacties in 2019).
In 2020 is een CRM‑systeem gebouwd. Dit is in Q4 geïmplementeerd. In 2021 zal het CRM‑systeem gebruikt kunnen worden om alle leads en het netwerk te kunnen informeren over IT4Kids. Het salesplan is afgerond en een levend document. Daarmee hebben, inclusief doneereenleerkans.nl, 200+ goederentransacties plaatsgevonden. 

10. Minimaal eenmaal testen van een grote publiekelijke inzamelingsactie met één van de goededoelenpartners.
Door COVID-19 heeft er geen publieke inzamelingsactie plaatsgevonden. Wel hebben we in kleinere mate kunnen testen wat er binnenkomt via de campagne doneereenleerkans.nl. Zoals verwacht zit de meeste waarde van hardware in de wat grotere bulk van bedrijven die de goederen een tweede leven kunnen geven. Particulieren wachten vaak totdat het apparaat kapot is en dus geen waarde meer heeft. Dit neemt niet weg dat we wellicht in de toekomst een keer een grote inzamelingsactie doen, met als doel aandacht voor IT4Kids, bewustwording voor het milieu en de mogelijkheid om IT-apparatuur een tweede leven te geven.

Toekomst
Tijdens het opmaken van het jaarverslag 2020 heeft het coronavirus ons nog volop in zijn macht. Er bestaat nog steeds economische onzekerheid. Dit brengt aanpassingen vanuit de organisatie met zich mee met betrekking tot het personeelsbeleid en het realiseren van fondsenwerving. Het doel daarin is dat de organisatie kan blijven groeien in de doelrealisatie en dat de continuïteitsreserve niet hoeft te worden aangesproken in 2021. Dit brengt bepaalde keuzes met zich mee in de vroegtijdige toekenning van vaste bijdragen voor goede doelen en het vermogen om hier flexibel mee om te gaan. 

Doelstellingen: 2021
In 2021 en verder zetten wij in op impact en bereik, waarbij het hoofddoel is:
– 50% meer doelbesteding te realiseren, zodat meer kinderen een duurzame (sport)kans krijgen door 50% meer hardware donaties op te halen ten opzichte van 2020.

Subdoelen:
– Intensievere samenwerkingen met goede doelen en haar netwerk (meer rendement uit ophalen hardware donaties uit netwerk goede doelen die extra ten goede komen aan hun stichting en dus weer tot meer doelbesteding leiden);

– Awareness en bekendheid creëren voor het doneren van hardware via IT4Kids;
– Erkenning van het officiële goededoelenkeurmerk (CBF) aanvragen. 

Concrete doelen 2021 & 2022 

 1. 50% meer hardwaredonaties t.o.v. 2020 naar 435.000 euro en vervolgens 33% groei in 2022 t.o.v. 2021.

 2. Intensieve samenwerking met 8-10 vaste goede doelen. Deze vaste partners geven kinderen een duurzame (sport)kans (niet een vluchtige sportbeleving) middels hun projecten, met een bereik van 4500 kinderen.

 3. Binden en verdiepen samenwerkingen met goede doelen en haar netwerk. Het streefbedrag voor de goederendonaties uit het netwerk van goede doelen is 50.000 euro. Dit bedrag vloeit terug naar de projecten van de desbetreffende goede doelen met een 70-30%‑verdeling: 70% goede doel, 30% verwerking en opbouw reserves IT4Kids. De opbrengst van 50.000 euro is gebudgetteerd voor 2021, oplopend naar 75.000 euro in 2022.

 4. IT4Kids zorgt voor een programma dat een stroom aan vaste hardwaredonaties oplevert (Friends for IT4Kids via veilingkavel). Dit programma bevat een aantal communicatiemomenten, netwerkevents en rechten tijdens fundraisingevent.

 5. Bouwen, binden en boeien van de IT4Kidscommunity: organiseren van minimaal 1 fundraisingevents, 2 eigen netwerkevents en een winteractie.

 6. Onderzoek opstarten welk verwerkingsproces het meeste geld oplevert voor IT4Kids. Q3 van 2021 plannen uitrollen.

 7. Optimalisatie van het verwerkingsproces (inclusief kleinere aantallen) met vaste partners incl. tenders.

 8. Behalen CBF keurmerk in 2021 over 2020. Erkenning aanvragen in Q1.

 9. Implementeren en dagelijks gebruik van gebouwde CRM-systeem.

 10. Focus op impact en bereik in communicatie en behalen van free publicity. Minimaal 2 landelijke campagnes en 2 x landelijk freepublicityartikel.

 11. Uitbreiden (rekening houdend met diversiteit) en inzetten van ambassadeursteam met impact. Minimaal 2 nieuwe ambassadeurs toevoegen, incl. lancering (localheroesconcept) Daarnaast ambassadeurs inzetten in hun kracht en teamleden in contact brengen met elkaar. 

 12. Uitbreiding rva-netwerk met minimaal 2 leden en uitbreiden van bestuur met 1 lid.